Het kleuteronderwijs.
Het onderwijs aan kleuters kent een eigen benadering. Het vindt niet plaats op basis van vakken, maar komt voort uit allerlei activiteiten die een goede basis vormen voor het verder leren in de basisschool. Die activiteiten bestaan uit kringvormen en aanbiedingswijzen die gericht zijn op het leren lezen, schrijven en rekenen, werken met ontwikkelingsmateriaal, spel en beweging en muziek. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal aanwezig is waarvan kleuters kunnen leren.
Tijdens de kringactiviteiten praten we veel met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat hun woordenschat wordt uitgebreid en ze zich goed leren uiten.
De meeste activiteiten vinden plaats binnen het kader van thema's en projecten, die aansluiten bij de leefwereld van het kind.
Zie ook:  Werken in groep 1 en 2 

Het leesonderwijs.
Kinderen leren pas goed lezen als ze eraan toe zijn. Dat tijdstip is niet voor ieder kind hetzelfde.
Daarom kunnen we niet van ieder kind hetzelfde verwachten. Soms lukt het lezen al snel, af en toe duurt het wat langer. We proberen zoveel mogelijk met die verschillen tussen kinderen rekening te houden.
Natuurlijk verliezen we daarbij het belang van de hele groep niet uit het oog. In groep leren de kinderen lezen met de methode "Veilig Leren Lezen". In groep 4 tot en met 8 gebruiken we de methode "Estafette".
Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen graag lezen. Daarom brengen we regelmatig een bezoek aan onze buren, de bibliotheek

Het taalonderwijs: taalmethode "Taal op maat"
Onze taalmethode, "Taal op maat", werkt via een doorlopende leerlijn van groep 4 tot en met groep 8. Het is een methode die ook goed in combinatiegroepen gebruikt kan worden. De methode sluit goed aan op het voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt aan verschillende deelgebieden van taal; luisteren en spreken, woordenschat, schrijven en taalbeschouwing.

Het spellingonderwijs: spellingmethode “Spelling op maat"
Voor spelling hebben we de methode “Spelling op maat”, die feilloos aansluit op onze taalmethode. Ook deze methode heeft een doorlopende leerlijn van groep 4 tot en met groep 8. We werken in deze methode door middel van verschillende spellingstrategieën; de luisterstrategie, de regelstrategie en de weetstrategie. Zo kunnen de kinderen een spellingcategorie op verschillende manieren onthouden.

Het rekenonderwijs: rekenmethode “Rekenzeker”
Vroeger dacht men dat je door heel veel oefenen een goede rekenaar werd. Deze opvatting is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Tegenwoordig wordt vooral geprobeerd om het inzicht te verbeteren. We willen de leerlingen aanzetten tot denken, zodat ze de rekenproblemen zelfstandig kunnen oplossen. Kinderen mogen dus hun eigen oplossingsstrategieën toepassen, mits deze correct zijn en een goede basis vormen voor de volgende stappen in de leerlijn. Dit is ook het uitgangspunt van de rekenmethode "Rekenzeker", die wij hanteren. Voor het zelfvertrouwen van de kinderen heeft deze methode gekozen voor 1 rekenstrategie, maar is er ook duidelijk vrijheid om eigen strategieën te ontdekken en te ontwikkelen. Met behulp van toetsen wordt regelmatig gecontroleerd of de kinderen de stof begrepen hebben en worden de rekenaars die veel uitleg en oefening nodig hebben extra geholpen in een kleine groep binnen de klas. De leerlingen die weinig hulp van de leraar nodig hebben, krijgen dan zinvolle verdiepingsstof.

Het wereldoriënterend onderwijs.
Naast de eerder genoemde vakken krijgen de kinderen les in geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Het is belangrijk dat de jeugd iets weet van de geschiedenis van ons land. Hoe mensen de wereld om hen heen inrichten en hoe mensen, dieren en planten in de natuur samenleven.
In de groepen 1 en 2 worden deze lessen niet apart gegeven. In deze groepen worden thema's behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. Enkele voorbeelden: het circus, de jaargetijden, wonen, enz.
In de overige groepen worden geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde wel apart gegeven en spelen we zoveel mogelijk in op de actualiteit.
Groep 3 en 4 werken daarbij met een voorbereidend boekje, "In de kijker" genaamd.
Doordat de gebruikte methodes bewust van dezelfde uitgever gekozen zijn, bestaat er een duidelijke onderlinge samenhang en ervaren de leerlingen dat het een met het ander te maken heeft.

Het computeronderwijs.
Het tabletgebruik op An d'r Put is inmiddels zo opgezet dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 er regelmatig gebruik van kunnen maken. Er is een leerkracht die zich in deze materie heeft gespecialiseerd en die met behulp van leerkrachten en ouders de zaken organiseert. Op dit moment hebben we de beschikking over 28 tablets aangesloten aan het centrale netwerk.
De leerlingen maken gebruik van educatieve software voor diverse vakken. Bovendien worden de tablets ook gebruikt voor het geven van extra hulp aan leerlingen die moeite hebben met rekenen, spellen of lezen. Naast de educatieve software maken de leerlingen ook gebruik van e-mail en het internet.

De overige vakken.
Vanzelfsprekend komen nog andere vakken aan bod. Denk maar aan godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, tekenen, muziek, gymnastiek, handwerken, verkeer en Engels.

Rapporten/toetsen.
De prestaties rond de onderdelen lezen, rekenen en taal worden regelmatig getoetst en geëvalueerd.
De prestaties worden getoetst aan de hand van methode gebonden toetsen in combinatie met de CITO-toetsen uit het LeerlingVolgSysteem (LVS).
De rapporten worden twee keer per jaar aan de leerlingen uitgedeeld.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.